Pomoc mieszkaniowa jest od początku przychodem…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

gru 11, 2007


Pieniądze przysługujące policjantowi, który nie dostał lokalu służbowego, są przychodem już w momencie ich otrzymania. Wtedy powstaje obowiązek rozliczenia.

Wczoraj kwestią tą zajmował się poszerzony, siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozpatrywał on sprawę Jarosława Z., któremu – jako funkcjonariuszowi policji – w 1996 r. wypłacono pomoc finansową na cele mieszkaniowe. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi świadczenie to podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o PIT. Było przychodem ze stosunku służbowego (art. 12 ust. 1 i 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Wątpliwości budził jednak przede wszystkim termin, w jakim powstawałby obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanej pomocy. Zdaniem WSA powinien to by ć dzień, w którym policjant dostawał pieniądze, a nie ten, w którym została ona umorzona. Nastąpiłoby to po dziesięciu latach, czyli w momencie, kiedy podatnik nie mógł już być zobowiązany do zwrotu udzielonej mu pomocy.

Różnica dziesięciu lat

Ponieważ sprawa budziła kontrowersje, małżonkowie Z. w zeznaniu za 2004 r. wykazali kwotę otrzymanej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe. WSA uznał jednak, że zrobili to niesłusznie, gdyż pieniądze otrzymali w 1996 r, a nie 2004 r.

Wtedy dyrektor izby skarbowej złożył skargę kasacyjną. Podkreślił, że pomoc dla funkcjonariusza miała charakter zwrotny, a przymiot bezzwrotności uzyskiwała dopiero wtedy kiedy policjant mógł się wykazać dziesięcioletnim okresem służby albo przeszedł na rentę lub emeryturę.

Definicja bezzwrotności

NSA w trzyosobowym składzie skierował w tej sprawie pytanie prawne do składu siedmiu sędziów. Chodziło o wyjaśnienie, w jakiej chwili pomoc finansowa na cele mieszkaniowe staje się przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Sąd wskazał, że w orzecznictwie są różne poglądy. Przeważa ten, że pomoc dla policjantów jest opodatkowana na zasadach ogólnych jako wypłata ze stosunku służbowego. Przemawia za tym również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2004 r. (sygn. K 7/04). Jest też jednak pogląd, według którego pomoc mieszkaniowa staje się świadczeniem bezzwrotnym i dlatego należy ją uznać za przychód funkcjonariusza dopiero w chwili jej umorzenia (np. wyrok NSA z 24 listopada 2006 r., sygn. IIFSK1384/05).

Rodzi się więc pytanie, czy można uznać za bezzwrotną pomoc, która niekiedy musi być zwracana. W wypadku policjantów mówi o tym § 4 ust. 5 i 6 zarządzenia MSW nr 41, nazywając taką pomoc zaliczkową i nakazując zabezpieczyć ją wekslem gwarancyjnym. Wskazywałoby to, że przychód u funkcjonariusza postawałby dopiero po umorzeniu udzielonego mu wsparcia finansowego. Jednocześnie jednak art. 94 ust. 1 ustawy o policji tworzy generalną zasadę, że pomoc finansowa na cele mieszkaniowe.

Więcej Rzeczpospolita.