Dwie metody rozliczeń dochodów z zagranicy…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 2, 2007

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu dochodów zagranicznych stanowi część dochodu w walucie obcej pozostała po pomniejszeniu o odpowiednią równowartość diet.

Podstawa, koszty, ulgi

Podstawa opodatkowania musi być przeliczona na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzystał z usługi banku, dochody te przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia ich uzyskania, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W przypadku dochodów, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą, należy według tych zasad przeliczyć na złote podatek zapłacony za granicą.

Koszty uzyskania przychodu osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują w formie kosztów zryczałtowanych. Są to koszty w takiej samej wysokości, jak w przypadku umów o pracę zawieranych w kraju.

Istnieje też możliwość odliczenia niektórych ulg. Zgodnie z ustawą o PIT, dochód ulega obniżeniu o kwotę pobranych bądź opłaconych składek na powszechne ubezpieczenia społeczne, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dochodu nie odlicza się jednak składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych. Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, czyli: darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, wydatków z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku), będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Podatek dochodowy obliczony zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej' finansowanych ze środków publicznych. Podatnik osiągający dochody z pracy wykonywanej za granicą ma możliwość odliczenia opłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie nie może jednak przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne nie odlicza się składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych.

Przeliczenie podatku na złote

Nie tylko dochody zagraniczne należy przedstawić w przeliczeniu na złote. Również zapłacony za granicą podatek musi być podany w złotych. I tu powstaje kłopot. O ile bowiem ustawa o PIT precyzyjnie mówi o tym, jak przeliczyć przychody (zagraniczne zarobki brutto), o tyle nic nie wspomina o sposobie, w jaki takiego przeliczenia należy dokonać w przypadku zapłaconego za granicą podatku. Tymczasem inaczej niż przy dietach, w przypadku podatku takie przeliczenie jest niestety konieczne.

Skoro jednak specjalnych reguł brak, a przeliczenia dokonać trzeba, to należy przyjąć, że kwoty.podlegąjące ujawnieniu na formularzu PIT/ZG powinny być przeliczane na złote polskie według ogólnych zasad przeliczania uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Te ogólne zasady przewidują zaś, że przeliczenia walut obcych na złote polskie dokonuje się według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług, podatnik korzystał, i które miały zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, to wówczas przychody przelicza się według kursu średniego dla walut obcych z dnia uzyskania przychodu. Stosuje się kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym była mowa wcześniej, do przeliczenia na złote polskie przychodu uzyskanego za granicą stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez NBP.

Więcej Gazeta Prawna.