Ocena stanu zdrowia przyszłych rencistów…

Rzeczpospolita , autor: Zal , oprac.: GR

styczeń 15, 2008

Ocena stanu zdrowia przyszłych rencistów

Wojewódzkie zespoły będą wykonywać dodatkowe badania, aby ustalić stopień niepełnosprawności

Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU nr 250, poz. 1875).

Określa ono zasady i zakres – prowadzonych przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – badań z zakresu neurologii i chorób narządów ruchu, chorób serca, chorób płuc, okulistyki i psychologii. Skierowanie na badanie powinno być wystawione, gdy dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do pełnej oceny stanu zdrowia osoby, wobec której trwa procedura orzekania o niepełnosprawności. Rozporządzenie określa też, jacy lekarze są upoważnieni do kierowania osób do zespołów wojewódzkich.

Wojewódzki zespół ma wyznaczyć termin badania w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy powinien być powiadomiony o terminie badania nie później niż na dziesięć dni przed jego przeprowadzeniem. Powiadomienie o dacie badania ma być dostarczone w formie przesyłki z poświadczonym doręczeniem.

Jeżeli niestawienie się osoby skierowanej w wyznaczonym terminie zostało w ciągu siedmiu dni usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi, przewodniczący zespołu wojewódzkiego wyznacza nowy termin badania.

Przeprowadzenie badań przez wojewódzki zespół jest możliwe w trybie doraźnym bez uprzedniego uzgadniania terminu. Dzieje się tak, jeśli podczas posiedzenia składu orzekającego zespołu lekarz uzna, że do wydania orzeczenia konieczne jest prowadzenie dodatkowych badań. Wtedy lekarz, wystawiając skierowanie, informuje osobę zainteresowaną o terminie badania, jeżeli odbędzie się ono w tym samym dniu.

Nowe przepisy określają także warunki techniczne pomieszczeń, w których mają być wykonywane specjalistyczne badania. Wojewódzki zespół powinien dysponować pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do prowadzenia badań zespół powinien mieć co najmniej dwa pomieszczenia wyposażone w odpowiednią aparaturę diagnostyczną i pomieszczenie do badań psychologicznych.

Więcej Rzeczpospolita.