Miejsce świadczenia usług – nowa definicja

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

mar 4, 2008


NOWA DEFINICJA MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG

Usługi kupowane w innym kraju UE będą co do zasady opodatkowane w kraju ich nabywcy. To wiele uprości – twierdzą eksperci. Firmy nie będą już płacić podatku w innym państwie, aby go potem odzyskać

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 44) opublikowane już zostały najnowsze przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT – Value Added Tax). Jego odpowiednikiem w Polsce jest podatek od towarów i usług. Od 1 stycznia 2009 r. zmienią one obecną dyrektywę nr 2006/112. Zasadnicze zmiany zaczną obowiązywać z początkiem 2010 r.

Najważniejsza zmiana dotyczy miejsca świadczenia usług. Chodzi o zasadę ogólną wyrażoną w art. 43 dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz Urz UE L347). Zgodnie z nią dziś miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej, lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Gdy nie ma takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Podobnie miejsce świadczenia usługi definiuje polska ustawa o VAT w art 27.

Już wkrótce to się zmieni. Od 1 stycznia 2010 r. miejscem świadczenia usług ma być kraj, w którym ma siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą nabywca usługi. Ale uwaga!

– Ta zasada dotyczyć będzie tylko relacji między przedsiębiorcami, którzy są podatnikami VAT. W pozostałych usługa pozostanie opodatkowana zasadniczo w miejscu siedziby usługodawcy – podkreśla Roman Namysłowski, doradca podatkowy w Ernst & Young.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2007 r.