Którzy pracownicy nie mogą pracować w nadgodzinach

Rzeczpospolita , autor: Dariusz Gawron-Jedlikowski , oprac.: GR

lis 17, 2008

Rzeczpospolita z 14 listopada 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący pracy w nadgodzinach. Czytamy w nim m.in.:

KTÓRZY PRACOWNICY NIE MOGĄ PRACOWAĆ W NADGODZINACH
Rzeczpospolita / 14.11.2008 / Dariusz Gawron-Jedlikowski

Nie wszyscy pracownicy mogą jednak wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Nie można zatem zlecać pracy w godzinach nadliczbowych:

– pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (w przypadku tych pracowników zakaz dotyczy jednak wyłącznie godzin nadliczbowych potrzebnych dla zabezpieczenia szczególnych potrzeb pracodawcy – co oznacza, że w przypadku konieczności podjęcia akcji ratowniczej pracownicy tacy mają obowiązek podjęcia działań także po upływie normalnego czasu pracy);

– pracownicom w ciąży. Zakaz jest bezwzględny, co oznacza, że nawet gdyby taka pracownica wyraziła zgodę na pracę nadliczbową lub nawet sama wystąpiła z inicjatywą podjęcia takiej pracy, nie można jej zatrudniać w godzinach nadliczbowych;
 
– pracownikom młodocianym (a więc takim, którzy ukończyli 16 lat, a nie ukończyli 18 roku życia). Podobnie jak w przypadku kobiet w ciąży zakaz ten jest bezwzględny;

– osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 15 ustawy). Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ustawy).

Gdyby pomimo istniejących zakazów pracodawca zlecił pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom, których taki zakaz dotyczy, mogą oni omówić wykonania polecenia. W takiej sytuacji pracodawca dopuszcza się bowiem wykroczenia przeciwko prawom pracownika polegającego na naruszeniu przepisów o czasie pracy czy zatrudnianiu młodocianych (art. 281 pkt 5 k.p.).

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 listopada 2008 r.


Osoby zainteresowane problematyką naliczania wynagrodzeń i zasiłków zapraszamy na szkolenie organizowane przez Info Bazę
zobacz więcej >>