EMERYT PROWADZĄCY FIRMĘ WIĘKSZOŚĆ SKŁADEK OPŁACA DOBROWOLNIE
Gazeta Prawna / 10.03.2009 / Autor: Michał Jarosik

Osoby pobierające emerytury i prowadzące jednocześnie jednoosobową działalność gospodarcza, są zwolnione w ZUS z opłaty składek emerytalnych i rentowych.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jest emerytem, przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, składki na ubezpieczenia społeczne będzie opłacała od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2009 roku podstawa ta wynosi 1915,80 zł.

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest przez emeryta na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to osoba taka może opłacać składki od zadeklarowanej podstawy, nie niższe jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. 382,80 zł).

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 marca 2009 r.