Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2009 roku

Info Baza , autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

kwi 20, 2009


Centrum Szkolenia Info Baza zaprasza na szkolenie:

Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2009 roku
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych •• Indywidualne programy rehabilitacyjne •• Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych •• Pomoc de minimis i pozostała pomoc udzielana ze środków zfron •• Ulgi i zwolnienia •• Status zpch i rezygnacja ze statusu

 

Prawidłowe stosowanie przepisów w świetle zmian aktów prawnych, ostatnich interpretacji BON, orzeczeń sądów oraz praktyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

Celem szkolenia jest rzeczowe przedstawienie nowych zagadnień oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących najważniejszych obszarów funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

Dodatkowo zostaną omówione założenia zmian w ustawie o rehabilitacji oraz rozporządzeniu dotyczących zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także rozporządzeniu w sprawie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.ADRESAT
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, kadra zarządzająca zpch.


PROWADZĄCY
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Dorota Niklas – kieruje działem rehabilitacji w dużym zakładzie pracy chronionej. Zarządza ZFRON i konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym i orzecznikiem w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Współpracuje jako konsultant ds. wydatkowania ZFRON i IPR z licznymi zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Doświadczona wykładowczyni.


TERMINY I MIEJSCA

21 kwietnia 2009 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja hotelu

22 kwietnia 2009 r. Bydgoszcz
City Hotel
ul. 3 Maja 6
lokalizacja hotelu

27 kwietnia 2009 r. Katowice
Hotel Katowice
Al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

28 kwietnia 2009 r. Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

29 kwietnia 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu


HARMONOGRAM GODZINOWY

  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY

1. Status zpch – warunki utrzymania statusu zakładu pracy chronionej oraz konsekwencje i możliwości związane z utratą statusu.

2. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – pochodzenie środków tworzących zfron i ich podział.

3. Prawidłowe gospodarowanie zfron.

– wydatkowanie środków na pomoc indywidualną w tym w ramach zasady de minimis; 

– wydatkowanie środków z tzw. puli ogólnej (tzw. duży zfron) a zasada de minimis;

– występowanie o zaświadczenia;

– najczęściej popełniane błędy w wydatkowaniu środków zfron oraz wydatki na które szczególną uwagę zwracają Urzędy Skarbowe oraz NIK.

4. Założenia zmian ustawy o rehabilitacji (…) oraz rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Pomoc de minimis i pozostała pomoc publiczna, w tym narzędzia informatyczne automatyzujące generowanie raportów i tworzenie dokumentów.
 
6. Obniżki wpłat na PFRON z tytułu zakupu towarów i usług w zpchr: sporządzanie informacji, wyliczanie obniżenia wpłat.

7. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zagadnienia budzące wątpliwości, ostatnie wyjaśnienia BON.

8. Pozostałe rodzaje pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

– refundacja kosztów stworzenia stanowiska pracy nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej,

– refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy,

– pomoc na szkolenia zawodowe pracowników niepełnosprawnych,

– refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym ze statusem zpchr.

9. Indywidualne Programy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– pochodzenie środków tworzących fundusz przeznaczony na Indywidualne Programy  Rehabilitacji;

– skład komisji rehabilitacyjnej;

– zadania członków komisji;
 
– jakie elementy musi zawierać IPR;

– wydatki kwalifikowane;

– wydatki, które są przysporzeniem dla pracodawcy (de minimis);
 
– wydatki obejmujące tzw. pomoc socjalną dla pracownika;
 
– kompletowanie i przechowywanie dokumentacji IPR;

– ocena okresowa, modyfikacja, zamknięcie IPR-u;

– najczęściej popełniane błędy;
 
– postępowanie w przypadku żądania  kopii Indywidualnego Programu przez organ    wydający zaświadczenie o pomocy de minimis.


KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać tytuł i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574