Gdy ZUS zabierze rentę…

Gazeta Wrocławska , autor: Kz , oprac.: GR

mar 23, 2007

W ustawie o emeryturach i rentach z FUS jest zapis, że prezes ZUS może przyznać w drodze wyjątku świadczenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy to właśnie renta przyznawana w szczególnym trybie, czyli renta specjalna. Aby ją dostać, trzeba spełnić określone warunki:

-osoba ubiegająca się musi być ubezpieczona (opłacała składki na ubezpieczenie społeczne, podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu),

-wystąpiły szczególne okoliczności wykluczające

-aktywność zawodową, bez możliwości przezwyciężenia ich skutków (przyczyny niezależne od woli osoby wnioskującej o rentę specjalną),

-trzeba być uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy lub w wieku umożliwiającym przyznanie renty (niepełnoletność, wiek emerytalny),

-nie posiadać niezbędnych środków utrzymania.

Przedstawione warunki muszą być spełnione łącznie. Oczywiście, przed złożeniem wniosku należy wyczerpać wszystkie drogi odwoławcze w ZUS (lekarz orzecznik, komisja lekarska).

Wniosek o przyznanie renty specjalnej składa się bezpośrednio do prezesa ZUS w Warszawie. Uwaga na koniec -jest to świadczenie wypłacane przez ZUS, więc wiążące dla prezesa ZUS są orzeczenia lekarza ZUS i decyzja komisji lekarskiej ZUS. Powoływanie się na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (powiatowego zespołu) nie musi być brane pod uwagę.

Więcej Gazeta Wrocławska.