Składka refundowana przez PFRON pozostaje u pracodawcy…

GAZETA PODATKOWA , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 23, 2007

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Składka emerytalna opłacana zarówno z moich, jak i pracodawcy środków-jest refundowana przez PFRON i budżet państwa. Czy pracodawca słusznie potrąca z mojego wynagrodzenia składkę na to ubezpieczenie, skoro jest ona refundowana

Tak. Obowiązkiem pracodawcy jest potrącanie składek ubezpieczeniowych ze środków ubezpieczonego.

Składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego pracownika nalicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74). Składki te obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do ZUS. w całości płatnicy składek (art. 17 ust. 1 ustawy). Za niepełnosprawnego pracownika składki mogą być finansowane przez PFRON i budżet państwa, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.). Przykładowo – w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:

część wynagrodzenia, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne, finansuje PFRON, część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

To, że różnica między składką na ubezpieczenia społeczne potrącaną osobie niepełnosprawnej a częścią składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzoną do ZUS

– pozostaje w tych zakładach pracy, wynika jednoznacznie z art. 25 ust. 7 ustawy o rehabilitacji.

Oznacza to więc, że od podlegającego oskładkowaniu przychodu niepełnosprawnego pracownika pracodawca powinien naliczyć i pobrać:

-składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% podstawy wymiaru,

-składkę na ubezpieczenia rentowe w wysokości 6,50% podstawy wymiaru,

-składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Zakład pracy uprawniony do refundacji składki emerytalnej przez PFRON i budżet państwa, do ZUS przekazuje składki na ubezpieczenia społeczne: rentowe, chorobową i wypadkową. Natomiast pobrana od pracownika składka na ubezpieczenie emerytalne pozostaje w tym zakładzie pracy.

W raporcie ZUS. RCA sporządzonym za takiego pracownika, pracodawca wykazuje naliczoną składkę na ubezpieczenie emerytalne. Wpisuje ją odpowiednio w pola dotyczące kwoty składki finansowanej przez pracownika i pracodawcę. Natomiast w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składkę emerytalną tego pracownika wykazuje już w polach dotyczących składek finansowanych przez PFRON i budżet państwa.

Więcej Gazeta Podatkowa.