Opłaty za energię lub usługi można księgować na dwa sposoby

Rzeczpospolita (2010-03-08), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 9, 2010

Koszty energii i usług telekomunikacyjnych na przełomie roku można zaksięgować jako zobowiązanie lub rozliczenia międzyokresowe. Decyzja zależy od stopnia pewności przy określeniu wysokości zobowiązań.
 
Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, przy tworzeniu sprawozdań finansowych księgowi często zastanawiają się, jak ująć koszty pojawiające się na przełomie roku. Zazwyczaj dotyczy to faktur za usługi telekomunikacyjne czy energię elektryczną. Problem wynika z faktu, że faktura wystawiana jest po dostarczeniu usługi, a ponadto wystawiana jest na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.

Art. 6 ustawy o rachunkowości wymaga, aby firmy ujmowały w swoich księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na ich rzecz, przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego, bez względu na termin ich zapłaty. Firmy prowadzące księgi rachunkowe mają więc obowiązek wykazać koszty związane z wykonanymi na ich rzecz usługami bądź zakupionymi produktami, które zostały wykorzystane w danym okresie. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma na dzień bilansowy nie otrzymała faktury.

W takim przypadku są dwie możliwości ujmowania kosztów na przełomie okresów sprawozdawczych. Można więc zaksięgować taki koszt na koncie rozliczeń międzyokresowych biernych lub korzystając z konta rozliczenia zakupu. W tym drugim przypadku saldo Ma prezentowane jest w bilansie w pozycji zobowiązań.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Natomiast art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości definiuje zobowiązanie jako wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
 
W sprawozdaniu trzeba również wykazać innego typu rezerwy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy stanowią pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Prezentuje się je we wspomnianej wcześniej pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów albo rezerwach na zobowiązania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 marca 2010 r.