Na fundusze celowe płacimy również składki od zlecenia

Rzeczpospolita (2010-05-19), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 20, 2010
Należności na FP i FGŚP trzeba odprowadzać od  umowy-zlecenia, ale tylko wtedy, gdy będą spełnione warunki ustawowe – czytamy w Rzeczpospolitej.

Obowiązek zasilania składkami Fundusz Pracy (FP) wynika z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składki te obciążają pracodawców i inne jednostki organizacyjne, które zatrudniają pracowników czy zleceniobiorców. Aby powstał obowiązek ich odprowadzenia za zleceniobiorcę, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: umowa-zlecenie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, zleceniobiorca nie ukończył 55 roku życia (kobiety) i 60 roku (mężczyźni). Składki na FP nalicza się cały czas, bez względu na kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej – tzw. limitu trzydziestokrotności. 

Obowiązek odprowadzania składek na FGŚP spoczywa na pracodawcach podlegających ustawie z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. A są nimi pracodawcy będący osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi zatrudniającymi pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli odrębne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia ich upadłości i przewidują możliwość ich likwidacji. Nie regulują jednak składek za osoby, które osiągnęły co najmniej 55 lat – kobiety, i 60 lat – mężczyźni.

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) nalicza się od przychodów z umów o pracę oraz z innych tytułów, np. umowy-zlecenia, z których wykonawca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie ma tu znaczenia wysokość zarobków.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2010 r.