VAT: Kto powinien rozliczyć podatek od usług targowych i wystawienniczych

Rzeczpospolita (2010-05-20), autor: Wojciech Kotowski , oprac.: GR

maj 21, 2010
Od nowego roku zmieniły się zasady rozliczania VAT od usług kupowanych od kontrahentów zagranicznych. Wpłynęło to także na sposób ich wykazywania w deklaracjach.

Jak donosi „Rzeczpospolita” od 1 stycznia 2011 r. zastosowanie będzie miał art. 28g ustawy o VAT. Przewidziano w nim że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Natomiast w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki sportu, nauki edukacji rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejscem świadczenia jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.


Przepis ten rozróżnia skutki podatkowe w zależności od rodzaju świadczenia związanego z targami i wystawami, tzn. czy jest to usługa wstępu, czy usługa w dziedzinie targów i wystaw.
Wprowadzenie tego rozróżnienia wskazuje, że ustawodawca ma świadomość różnic między statusem uczestników takiego wydarzenia. Mogą oni bowiem być uczestnikami targów jako publiczność, wówczas korzystają ze świadczenia w postaci usługi wstępu na tego typu imprezę. Jeżeli uczestniczą w targach jako wystawca, usługa przez nich zakupiona nie będzie usługą wstępu, ale usługą w dziedzinie targów i wystaw.

Ponadto dla ustalenia właściwego miejsca świadczenia usług związanych z targami bądź wystawami będzie również miało znaczenie prawidłowe określenie statusu podmiotu, który te usługi kupuje (czy jest on podatnikiem VAT, czy nie).
W zależności od konfiguracji odmienne będą skutki podatkowe.

Rozróżnienie skutków podatkowych może w praktyce powodować wątpliwości który przepis ma zastosowanie w danej sytuacji. Odpowiedź na to pytanie będzie wymagała szczegółowej weryfikacji okoliczności każdej transakcji. Zadanie to może być utrudnione, bo w praktyce usługi związane z targami bądź wystawami często nie są świadczeniem jednolitym, lecz składają się z wielu usług składowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2010 r.