Kiedy opłaca się składki od świadczeń urlopowych?

www.zus.pl (2009-11-24), autor: ZUS , oprac.: GR

sie 27, 2010

Czy należy opłacić składki od świadczeń urlopowych w sytuacji, gdy świadczenia te wypłacają pracodawcy, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonego w tej ustawie.

Jeżeli zatem pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a wypłaca świadczenia urlopowe, świadczenie to jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości tzw. odpisu podstawowego. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.