Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Prawne i finansowe aspekty oceny przez podmioty udzielające pomocy publicznej sytuacji ekonomicznej pracodawców wnioskujących o taką pomoc, po zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzeń wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem urzędów gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie i instytucji szkoleniowych


Celem szkolenia jest omówienie obowiązków jakie na podmioty udzielające pomocy publicznej nałożyła obowiązująca od 5 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia o pomocy de minimis i innej niż de minimis, ze szczególnym uwzględnieniem budzącej dużo kontrowersji problematyki oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

Prawnik omówi zasady wypełniania formularzy o pomocy de minimis oraz innej niż de minimis oraz wyjaśni jakie formalne wymogi oceniania sytuacji finansowej powinny zostać spełnione, tak by stało się zadość przepisom, a jednocześnie by ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonanej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności.

Ekonomista omówi najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować oceniając sprawozdanie finansowe oraz przedstawi konstrukcję i zasady interpretowania wskaźników, które na podstawie danych ze sprawozdania finansowego pozwolą na szybką i możliwie pewną ocenę sytuacji finansowej beneficjenta i podjęcie decyzji nt. możliwości udzielenia pomocy, bądź braku takiej możliwości.


Adresat szkolenia

Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o udzieleniu pomocy publicznej i analizę dokumentów składanych przez wnioskodawców. Kierownicy jednostek.


Prowadzący

Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną. Doświadczony wykładowca.

Dr Zbigniew Krysiak – pracownik naukowy Katedry Analizy Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw. W trakcie kariery zawodowej był m.in. wiceprezesem Inteligo Financial Services S.A. Autor licznych publikacji z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Doświadczony wykładowca.

 
Terminy i miejsca szkoleń

15 września 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

22 września 2010 r.  – Katowice
Hotel Campanille, ul. Gen. Sowińskiego 48
lokalizacja hotelu

29 września 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Ogólne warunki ubiegania się o pomoc publiczną w reżymie nowych aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

II. Informacje składane przy ubieganiu się o pomoc publiczną.

1. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis.

2. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

3. Na co szczególnie zwrócić uwagę kontrolując wypełnienie sekcji wniosków dotyczących sytuacji ekonomicznej.

III. Prawne aspekty oceny sytuacji ekonomicznej.

1. Sposób oceny sytuacji ekonomicznej pracodawców prowadzących pełną księgowość.

2. Ocena sytuacji ekonomicznej pracodawców nieprowadzących pełnej księgowości.

3. Co robić, kiedy zła sytuacja ekonomiczna zostanie stwierdzona w trakcie realizacji przedsięwzięcia: czy konieczny jest zwrot środków – jeśli tak, za jaki okres?


4. Procedura rozstrzygania sporów na linii wnioskodawca – pomiot udzielający pomocy.

5. Konsekwencje udzielenia pomocy podmiotowi w złej sytuacji ekonomicznej.

IV. Ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

1. Charakterystyka zasad i metod oceny wypłacalności firmy.

2. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa w oparciu o informacje składane we wnioskach w odniesieniu do cech fundamentalnych.

3. Wykorzystanie wskaźników finansowych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

4. Ocena kondycji finansowej wnioskodawcy w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.

5. Wykorzystanie modeli wczesnego ostrzegania (WSO) do oceny niewypłacalności przedsiębiorstwa.
Koszt szkolenia
390 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Prosimy o zaznaczenie na przelewie tytułu, miejsca i terminu szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574