Jak uzyskać certyfikat księgowy?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-15), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 16, 2010

Czytelniczka „DGP”, księgowa z 10 letnim stażem nie posiadająca wyższego wykształcenia z zakresu rachunkowości, pyta czy może uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu.

Jak wyjaśnia dziennik, w celu uzyskania certyfikatu należy złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu, który dostępny jest na stronie internetowej resortu finansów (www.mf.gov.pl)., wraz z oświadczeniami: o posiadaniu minimum dwuletniej praktyki w księgowości, wykształceniu średnim, pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyny niezgodne z ustawą o rachunkowości.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów komisja egzaminacyjna przesyła do wnioskodawcy pismo informujące o miejscu przeprowadzenia egzaminu, dacie egzaminu i wysokości opłaty egzaminacyjnej. W chwili wniesienia opłaty egzaminacyjnej z zachowaniem określonego w piśmie terminu kandydat zostaje zakwalifikowany do egzaminu. Przypomnijmy, że w 2010 r. opłata egzaminacyjna wynosi 526,80 zł.

O wydanie certyfikatu można wystąpić dopiero po zdaniu egzaminu, wysyłając na adres Ministerstwa Finansów wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 września 2010 r.