Terminowy wniosek uwolni od odpowiedzialności za długi…

Rzeczpospolita , autor: Aro , oprac.: GR

kwi 11, 2007

Członkowie zarządu spółki nie odpowiedzą za zaległości składkowe. Sąd Najwyższy nie przyznał racji ZUS, który się tego domagał.

Zbigniewa P. i Andrzeja S., członków zarządu jednej ze śląskich spółek, od odpowiedzialności za należności składkowe najpierw uwolnił sąd okręgowy. Zmienił zaskarżone decyzje ZUS.

Spółka powstała w listopadzie 1995 r. Prowadziła usługi remontowe. 8 grudnia 1997 r. rada nadzorcza powołała dwuosobowy zarząd: Zbigniewa P. na prezesa i Andrzeja S. na wiceprezesa. 20 lutego 1998 r. zwołano posiedzenie zarządu spółki w związku z wiadomością o prawomocnym, opatrzonym rygorem natychmiastowej wykonalności wyrokiem sądu wojewódzkiego. Zasądził on na rzecz syndyka masy upadłości spółki z 0.0. Act kwotę ok. 300 tys. zł z odsetkami i kosztami procesu – ok. 150 tys. zł. Na posiedzeniu zarząd spółki postanowił wystosować do przewodniczącego rady nadzorczej pismo wskazujące na utratę płynności finansowej i sugerujące sporządzenie wniosku o upadłość.

Zarząd wystąpił z pismem 23 lutego 1998 r. Powołał się w nim na art. 5 § 1 prawa upadłościowego

(z 1934 r.). Mówił on o konieczności ' złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania spłacania długów. Wniosek złożono 9 marca 1998 r. Pod koniec 1998 r. Zbigniew P. i Andrzej S. przestali sprawować funkcje członków zarządu.

Sąd okręgowy stwierdził, że bezspornie zaległości składkowe spółki na 4 kwietnia 2001 r. (data wydania decyzji przez ZUS) wynosiły 209 599,42 zł. Dotyczyły okresu od lutego do października 1998 r. i nie można było ich ściągnąć.

Sąd uznał, że dwutygodniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki należało liczyć od 23 lutego 1998 r. Upłynął 9 marca 1998 r, a to oznacza, że wymogom prawa upadłościowego stało się zadość. Nie było więc podstaw do przeniesienia na członków zarządu odpowiedzialności za długi składkowe spółki.

Członkowie zarządu w odpowiednim terminie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Nie odpowiadają więc za zaległości wobec ZUS.

Sąd apelacyjny oddalił apelację ZUS. Przyjął, że odwołujący się we właściwym czasie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości, co uwalnia ich od odpowiedzialności za zaległości w opłacaniu przez spółkę składek na podstawie art. 116 § 1 ordynacji podatkowej oraz art. 298 § 2 kodeksu handlowego.

Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną ZUS.

Więcej Rzeczpospolita.