Podstawy prawne dodatkowych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2010-10-05), autor: Ewa Budkowska , oprac.: GR

paź 6, 2010

Aby korzystać z uprawnień pracowniczych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, trzeba posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: system powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz system orzeczniczy ZUS – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
W ustawie o rehabilitacji (…) ustanowiono trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki, stwierdzane w orzeczeniu wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Organem odwoławczym są zespoły wojewódzkie.

Osobą niepełnosprawną jest również osoba posiadająca orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) o: całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o celowości przekwalifikowania. Organem odwoławczym są komisje lekarskie ZUS.

Za osoby niepełnosprawne uważa się również te, które posiadają orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed wejściem w życie ustawy o rehabilitacji.

Ponadto niepełnosprawność, zgodnie z wyrokiem NSA z 9 października 2007 r. (I OSK 15/07), może zostać stwierdzona w wyroku sądowym, i to również w postępowaniu niedotyczącym wprost określenia stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 października 2010 r.