Jakie informacje firma przekazuje nowozatrudnionemu pracownikowi

Dziennik Gazeta Prawna (2010-10-18), autor: Michał Tomasik , oprac.: GR

paź 19, 2010

Pracodawca musi zaznajomić podejmujące pracę osoby m.in. z obowiązującymi je normami czasu pracy czy ryzykiem zawodowym.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zawierając umowę o pracę, strony określają w niej m.in.: jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracownik powinien być poinformowany na piśmie o podstawowych warunkach zatrudnienia, które nie są określane w umowie o pracę, ale wynikają z przepisów prawa pracy. Dotyczy to:

– obowiązującej go dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,

– częstotliwości wypłat wynagrodzenia,

– przysługującego mu wymiaru urlopu,

– obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

– układu zbiorowego pracy, którym jest objęty.

Powyższą informację o warunkach zatrudnienia powinien otrzymać każdy pracownik indywidualnie. Ma ona uwzględniać warunki dotyczące jego zatrudnienia. Informacja taka może być sporządzona w formie opisowej. Fakt zapoznania się z nimi musi podwładny potwierdzić na piśmie.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca musi zapoznać pracownika z przepisami bhp. Powinien zadbać o pisemne potwierdzenie takiego zaznajomienia się z obowiązkami. Pracodawca ma też obowiązek sporządzić dla zatrudnionego informację o ryzyku zawodowym związanym z pracą na określonym stanowisku, przed dopuszczeniem go do pracy.

Pracodawca jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy powinien zapoznać go z treścią wewnętrznych aktów prawnych, np. regulaminu pracy czy zakładowego funduszu socjalnego.

Pisemne potwierdzenie zaznajomienia się przez zatrudnianego z treścią przepisów zakładowych powinno być dołączone do jego akt osobowych. Firma musi także zaznajomić podwładnego z treścią przepisów o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy przesłanie drogą elektroniczną.

Pracownik powinien też mieć wiedzę, jaki jest jego zakres obowiązków.

Dodatkowo jeżeli pracownika ma obowiązywać tajemnica (państwowa, służbowa czy zawodowa), powinien zostać o tym poinformowany i zapoznać się z jej zakresem przed rozpoczęciem pracy, potwierdzając to na piśmie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 października 2010 r.