Można sprawdzić, jak podwładny wykorzystuje zwolnienie lekarskie

Rzeczpospolita (2010-10-19), autor: Marta Marciniak-Szostaczko , oprac.: GR

paź 20, 2010

Uprawnienia do kontroli wykorzystywania absencji chorobowych mają nie tylko pracodawcy. Pracownik może się też spodziewać wezwania również ze strony ZUS.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS.

Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie.

ZUS wysyła do ubezpieczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie, w którym określa termin badania, lub dostarczenia posiadanych wyników badań.
W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie wskazanym w wezwaniu zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS  określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Może tak się stać również w przypadku, gdy po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji zwolnienie traci ważność od tej daty, a lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie – ZUS ZLA/K, wręczając je w dniu badania ubezpieczonemu.

Zaświadczenie jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydawanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

W obu przypadkach ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku, przy czym kopię przesyła pracodawcy ubezpieczonego, którego ta decyzja dotyczy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 października 2010 r.