Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 15 kwietnia 2011 r.

Rządowe Centrum Legislacji (2011-05-18), autor: RCL , oprac.: GR

maj 19, 2011

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 102 z 18 maja 2011 r. pod poz. 584.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach.

Nie podlega opłacie targowej sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) w art. 15:

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.”;

2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Pobierz tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony 17 maja 2010r. »