Emerytury pomostowe: Wykonywanie prac z wykazów trzeba potwierdzić

Rzeczpospolita (2011-06-09), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 10, 2011

Przyznanie emerytury pomostowej możliwe jest po zgłoszeniu wniosku o to świadczenie wraz z koniecznymi załącznikami. Należą do nich przede wszystkim dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy szczególnej przed 1 stycznia 2009 r. – czytamy w Rzeczpospolitej.

ZUS może przyznać emeryturę pomostową osobie, która złożyła pisemny wniosek o to świadczenie. Najlepiej, aby został on zgłoszony na formularzu ZUS Rp-l Epom. Wniosek można również złożyć w formie zwykłego pisma. Wniosek można również zgłosić ustnie do protokołu w organie rentowym.

Do wniosku o pomostówkę trzeba dołączyć przede wszystkim dokumenty potwierdzające okresy wykonywania prac wymienionych w starych oraz nowych wykazach. Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 r. należy potwierdzić w sposób przewidziany dla wcześniejszej emerytury z art. 32 ustawy emerytalnej, a więc na ogół za pomocą świadectwa pracy.

Okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy pomostowej, które miały miejsce przed 1 stycznia 2009 r., potwierdzane są w drodze świadectwa pracy lub zaświadczenia, w którym pracodawca wskazuje okres i wymiar takiej pracy oraz zajmowane stanowisko z powołaniem numeru załącznika oraz punktu tego załącznika.

Natomiast okresy pracy wymienionej w nowych wykazach przebyte po 31 grudnia 2008 r. potwierdzane są w oparciu o informacje zgromadzone w ZUS na podstawie przekazywanych przez płatników składek zgłoszeń danych dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Takich zgłoszeń pracodawcy muszą dokonywać do 31 marca każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze zgłoszenie powinni byli przekazać do 31 marca 2011 r. za 2010 r., musieli podać w nim również informacje dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (także wówczas, gdy w 2010 r. nie wykonywali już tej pracy).
 
Jeśli wnioskodawca nie ma ustalonego kapitału początkowego, do wniosku o emeryturę pomostową powinien dodatkowo dołączyć dokumenty wymagane do ustalenia tego kapitału, tj. m.in. świadectwa pracy potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed 1 stycznia 1999 r. oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia osiąganego przed 1999 r.
 
Również po przekazaniu pierwszego zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracownik będzie musiał przedstawić w ZUS zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które miały miejsce przed 1 stycznia 2009 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2011 r.