Urzędnik zapłaci odszkodowanie

Rzeczpospolita (2011-06-28), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 28, 2011

Jak donosi Rzeczpospolita, 17 maja weszła w życie ustawa z 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. nr 34, poz. 173). Aby urzędnik został pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, najpierw musi rażąco naruszyć prawo w zakresie swoich kompetencji.

Z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu i gdy charakter naruszenia powoduje, że decyzja nie może być akceptowana jako akt praworządnego państwa. Ustawa regulacją obejmuje także wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej.

Następnym etapem jest zapłata odszkodowania na podstawie postanowienia sądu lub ugody przez Skarb Państwa albo organ samorządowy na rzecz podmiotu, którego prawo urzędnik naruszył, czyli także przedsiębiorcy. W dalszej kolejności kierownik jednostki organizacyjnej, który zapłacił odszkodowanie, jest zobligowany przesłać w ciągu 14 dni odpis wyroku sądu lub ugody wraz z aktami postępowania do prokuratury okręgowej właściwej dla siedziby tej jednostki organizacyjnej wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że zachodzi przesłanka odpowiedzialności, prokurator postanawia o wytoczeniu powództwa o odszkodowanie od funkcjonariusza.
Wysokość odszkodowania jest ograniczona do 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2011 r.