Orzeczenia sa, sn, sokik, wsa warszawa

Gazeta Prawna , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 6, 2007

Niepełnosprawność jest pojęciem szerszym niż niezdolność do pracy a zatem nie każda osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Tylko całkowita niezdolność do pracy jest podstawą przyznania prawa do renty socjalnej, która obecnie nie jest świadczeniem pomocy społecznej lecz świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego. SAD APELACYJNY SYGN AKT III AUa 1493/05 RENTY. Do wypadków w drodze do pracy lub z pracy, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 października 2002 r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prawo do świadczenia przyznanego na podstawie ustawy wypadkowej z dnia 12 czerwca 1975 r. (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy) nie wygasa z tego powodu że w obecnie obowiązujących przepisach nie objęto ochroną ubezpieczeniową wypadków w drodze do pracy i z pracy. Zasady wypłacania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy są obecnie takie same jak zasady wypłaty świadczeń rentowych z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych przyznanych w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 30 października 2002 r. SN SYGN AKT II UZP 4/05 OCHRONA KONSUMENTA. Działanie zmierzające do wywołania wśród konsumentów wrażenia że przekaz reklamowy jest informacją neutralną i przez to ukrycie promocyjnego charakteru kampanii reklamowej jest czynem nieuczciwej konkurencji. Może on być uznany za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Istotą pojęcia dobrego obyczaju jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyrażać się właściwym informowaniem o przysługujących uprawnieniach niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do niedoinformowania dezorientacji wywołania błędnego przekonania u konsumenta a także wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności SOWK SYGN AKT XVII Arna 118/04 OCHRONA ZDROWIA. W sytuacji konkretnego zagrożenia całkowitą ślepotą szukanie pomocy i porady u wybitnych specjalistów oraz w znanym zakładzie leczniczym nie może być uznane za zbędne obowiązek więc zwrócenia związanych z tym wydatków objęty jest przepisem art 444 par 1 k c SN SYGN AKT II PR 217/69 CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE. W skardze na czynności egzekucyjne można podnieść okoliczności które nie są podstawą do wniesienia innego środka zaskarżenia .

Skarga może dotyczyć też przewlekłości postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z przepisami organowi egzekucyjnemu przyznano uprawnienie do żądania od: uczestnika postępowania egzekucyjnego nieodpłatnych wyjaśnień i informacji a od organów administracji publicznej jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych oraz innych podmiotów udzielenia nieodpłatnych informacji. Możliwość wystosowania powyższych żądań do wskazanych wyżej podmiotów przez organ egzekucyjny jest jednak uzależniona od uznania czy będzie to niezbędne do prowadzenia egzekucji. Organ egzekucyjny ma więc obowiązek ocenić przesłankę niezbędności z punktu widzenia postępowania egzekucyjnego. Zajęcie jest skuteczne niezależnie od tego czy organ wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków zobowiązanego. Ale w sytuacji gdy w banku nie jest prowadzony rachunek bankowy dla określonego dłużnika stanowi to przeszkodę w dokonywaniu wpłat organowi egzekucyjnemu i powoduje zwrot zawiadomień bez konsekwencji egzekucyjnych. Nie dochodzi również do naruszenia w takiej sytuacji tajemnicy skarbowej przez organ egzekucyjny.