Osobą niepełnosprawną dla celów skorzystania z preferencji w PIT nie jest podatnik, któremu komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przyznała rentę i zaliczyła do III grupy inwalidzkiej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mężczyzna uważał, że z ulgi mogą skorzystać wszyscy renciści. Sam otrzymał rentę w 2016 r. z komisji lekarskiej podległej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Orzeczono mu wówczas trzeci stopień inwalidztwa z tytułu trwałej niezdolności do służby.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 1 września 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.442.2021.2.MM) nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że ma on prawo do preferencji. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie:

● orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach (pkt 1), lub

● decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną (pkt 2), albo

● orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (pkt. 3).

Organ zwrócił też uwagę, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) wyraźnie rozróżnia orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności od innych orzeczeń i szczegółowo reguluje tryb orzekania o niepełnosprawności.

– Orzeczenia wydawane od 1 stycznia 1998 r. przez organy podległe m.in. MSWiA nie mogą być uznane za orzeczenia, o których mowa w art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o PIT – przyznał dyrektor KIS.

Przypomniał, że wraz z wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. utraciła moc ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 46 poz. 201), która przyznawała prawo do orzekania o niepełnosprawności organom podległym, m.in. MSWiA.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR