Pracodawcy, którzy skorygują wysokość grudniowej pensji niepełnosprawnych pracowników do 25 stycznia br., będą mogli otrzymać dopłaty do ich pensji – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Czy będzie to możliwe również wtedy, gdy wyrównanie będzie wypłacone po tej dacie, zależy od stanowiska, jakie w tej sprawie zajmie biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Chodzi o tych pracodawców, którzy wynagrodzenie za grudzień 2021 r. wypłacili niepełnosprawnym pracownikom w styczniu br. Nastąpiło to już zgodnie z przepisami podatkowymi Polskiego Ładu i spowodowało – tak jak w przypadku innych grup pracowników – że otrzymali oni zaniżone pensje. Tę sytuację ma naprawić rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), które zobowiązuje zakłady pracy do ponownego przeliczenia wypłaconych wynagrodzeń.

Problem w tym, że zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) jednym z warunków korzystania z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną jest to, aby wypłata pensji nastąpiła przed dniem złożenia wniosku w PFRON o jego udzielenie. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się ten, w którym pracownik może dysponować całą należną płacą za dany okres. Termin na ubieganie się o dopłaty za grudzień mija 25 stycznia br.

Dlatego właśnie OBPON.org zwrócił się do PFRON o wyjaśnienie, czy pracodawcy, którzy nie będą w stanie wyrównać wypłaconych wynagrodzeń do 25 stycznia, mimo to będą mogli uzyskać dofinansowanie do nich.

PFRON odpowiada, że mając na uwadze przepisy wspomnianego rozporządzenia, jeśli dopłata do wynagrodzenia za grudzień 2021 r. nastąpi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do pensji, to po spełnieniu pozostałych warunków nie ma żadnych przeszkód do wnioskowania o subsydia płacowe za ten okres. Możliwość uzyskania dopłaty do wynagrodzenia – wyjątkowo w związku z rozporządzeniem ministra finansów – po złożeniu wniosku o dofinansowanie za grudzień ub.r. jest obecnie konsultowana z BON. PFRON tłumaczy, że stanowisko tego organu będzie miało kluczowe znaczenie i zostanie niezwłocznie przekazane pracodawcom po jego otrzymaniu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 stycznia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR