Firma łatwiej odzyska nadpłatę składek w ZUS

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-04), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

sie 4, 2011

Przedsiębiorca sam zdecyduje, kiedy złoży do ZUS wniosek o zwrot nadpłaconych składek. Nie będzie obowiązywał już tygodniowy termin liczony od dnia zawiadomienia o nadpłacie.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, ZUS wyśle zawiadomienie o nadpłaceniu składek dopiero wówczas, gdy kwota nienależnie nadpłaconych składek jest wyższa niż 8,8 zł, czyli tyle, ile wynoszą koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Nowe zasady ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek wprowadziła ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 138, poz. 808).
Weszła ona w życie 20 lipca 2011 r.

Będzie także więcej możliwości wydłużających bieg terminu przedawnienia. Nowelizacja ustawy rozszerza katalog przypadków powodujących zawieszenie biegu przedawnienia. Zawieszenie będzie liczone od dnia wszczęcia postępowania przez ZUS do dnia uprawomocnienia decyzji.
Rozszerzono także katalog przypadków powodujących wstrzymanie biegu przedawnienia w przypadku śmierci spadkodawcy. Dotychczas termin liczenia przedawnienia ulegał zawieszeniu tylko w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ustawa wprowadziła także zasadę, że zarówno ZUS może domagać się zapłacenia zaległych składek przez 10 lat, jak i pracodawcy mogą tylko przez 10 lat ubiegać się o zwrot tych nienależnie nadpłaconych. Do 19 lipca zarówno samozatrudnieni jak i pracodawcy bezterminowo mogli składać wnioski o ich zwrot.

Osoby ubiegające się o decyzję stwierdzającą brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającą podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia nie muszą już składać wniosku o wypłatę nadpłaconych tych pieniędzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 siepnia 2011 r.