Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe prześlą sprawozdania finansowe za 2021 r. naczelnikowi Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, a nie jak dotychczas szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma objąć również część podatników CIT – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nie dotyczy ona tych sprawozdań za 2021 r., które zostały już złożone. W tym roku terminy na złożenie sprawozdań zostały przesunięte o trzy miesiące. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i pozostałych podmiotów (z wyjątkiem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i jednostek sektora finansów publicznych).

W odniesieniu do podatników PIT zmiana wynika z obowiązującego już rozporządzenia z 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 814). Natomiast rozporządzenie dotyczące części podatników CIT czeka na publikację w Dzienniku Ustaw (wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia).

Księgi rachunkowe muszą prowadzić i sporządzać sprawozdania finansowe ci podatnicy PIT, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro.

Dotychczas składali oni te sprawozdania szefowi KAS, a związane z tym zadania (np. przekazywanie innym organom) wykonywała odpowiednia komórka w Ministerstwie Finansów. Teraz wszystkim zajmie się Zachodniopomorski US w Szczecinie.

Do niego będą też trafiać – zgodnie z rozporządzeniem czekającym na publikację – sprawozdania podatników CIT, którzy nie mają obowiązku składania tych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Chodzi więc m.in. o fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zachodniopomorski US w Szczecinie będzie udostępniał otrzymane sprawozdania naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów (art. 45 ust. 8d ustawy o PIT, art. 27 ust. 2b ustawy o CIT).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 maja 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR