Pracodawcy, który podpisze z ZUS umowę w sprawie rozłożenia na raty składek lub odroczenia terminu ich płatności, przysługują dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, pod warunkiem że będzie przestrzegał nowych terminów płatności. Tak wynika z odpowiedzi PFRON udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Organizacja zapytała o sytuację firm, które występują do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie ich na raty. Chciała wiedzieć, czy w przypadku otrzymania takiej ulgi zostanie zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy. Jest to istotna kwestia ze względu na korzystanie z dopłat do pensji pracowników z dysfunkcją zdrowotną. Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzenia się nie należy, jeśli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów określonych w odrębnych przepisach przekraczającym 14 dni (z wyjątkiem przypadku, gdy składki opłacone po terminie nie przekroczą 2 proc. należności za dany miesiąc). To oznacza, że koszty płacy, do których zalicza się m.in. pensję netto, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, muszą być opłacone z uwzględnieniem dat wskazanych w odrębnych przepisach, do których dodaje się wspomniane 14 dni dopuszczalnego opóźnienia.

PFRON w odpowiedzi wskazuje, że przyznana przez ZUS ulga w postaci zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia na raty tej należności wyznacza pracodawcy nowy termin zapłaty pieniędzy. Fundusz dodaje, że wniosek do ZUS o zastosowanie takiego rozwiązania należy złożyć przed upływem standardowego terminu wynikającego z przepisów. Jeśli należność z tytułu składek za dany okres sprawozdawczy zostanie przez zakład odroczona lub rozłożona na raty, a pracodawca dotrzyma nowych terminów płatności (np. tych zawartych w układzie ratalnym) lub opóźni się z ich zapłaceniem maksymalnie o 14 dni, a umowa nie zostanie z tego powodu rozwiązana, to dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników za ten okres będzie mu przysługiwać.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 sierpnia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR