Nasz zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę. Czy w związku z tym członkowie komisji bhp nadal pełnią swoją funkcję, czy może trzeba organizować ponowne wybory? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 23712 par. 1 kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bhp jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Do zadań komisji należy dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników. Dlatego powołanie, wykaz członków oraz organizację pracy komisji bhp warto unormować wewnętrzną regulacją prawną, np. regulaminem, zarządzeniem itp. Przepisy wskazują jednak, że w jej składzie powinni się znaleźć w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników (art. 23712 par. 1 i 2 k.p.).

Pracodawca, powołując w danym zakładzie pracy komisję bhp, powinien zwrócić się do wszystkich działających na terenie tego zakładu pracy organizacji związkowych o wskazanie przedstawiciela (przedstawicieli) z zadaniem reprezentowania pracowników podczas posiedzeń tej komisji. Ze względów organizacyjnych warto przy tym od razu określić liczbę pracowników, którzy będą brali udział w pracach komisji (występując do organizacji związkowej z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela lub przedstawicieli do prac w komisji bhp warto z góry podać, ilu członków powinna ona wyznaczyć), tak aby dostosować tę liczbę do planowanej struktury komisji.

W przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, w tym również w innych zobowiązaniach, które w przejmowanym zakładzie obowiązywały. Uważam, że dotyczy to również regulacji powołujących zakładową komisję bhp, którą przejmujący pracodawca, wedle swego uznania, może utrzymać, rozwiązać lub połączyć z funkcjonującą w przejmującym zakładzie komisją bhp.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 sierpnia 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR