Odprawy za zerwanie umowy o pracę bez ZUS

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sie 11, 2022

Zwolnione ze składek mogą być nie tylko odprawy i odszkodowania przysługujące pracownikowi w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Dotyczy to także porozumień negocjowanych ze związkami zawodowymi oraz indywidualnych ustaleń zawieranych ze zwalnianymi osobami – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przedsiębiorca na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść zamierzał zapewnić świadczenie finansowe tym pracownikom, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w ramach tej inicjatywy. Chodzi o dodatkową odprawę pieniężną w wysokości dwumiesięcznego lub jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od daty rozwiązania stosunku pracy) oraz odprawę wyliczoną jako nagroda jubileuszowa. Firma zaczęła się zastanawiać, czy wypłaty z tego tytułu stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Nie była pewna, czy takie przychody korzystają ze zwolnienia na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 26 maja 2022 r., nr: DI/100000/43/536/2022) uznał, że to prawidłowe podejście. Tłumaczył, że katalog świadczeń wymienionych w tym przepisie ma charakter otwarty. Zwolnienie ze składek nie dotyczy więc wyłącznie odpraw i odszkodowań przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, ale też porozumień negocjowanych ze związkami zawodowymi na poziomie zakładu pracy lub indywidulanych ustaleń zawieranych ze zwalnianymi pracownikami w ramach obowiązującej swobody umów. Ta zasada w prawie pracy oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich spraw, jeśli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 sierpnia 2022 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR