Wykorzystałam w tym roku 14 dni opieki nad chorą mamą. Teraz zachorował tata, a opieki nad nim podjął się brat. Czy będzie mu przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci bratu zasiłku opiekuńczego za dni opieki nad ojcem. Zgodnie z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

● dzieckiem w wieku do ukończenia ośmiu lat w przypadku:

– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego dziecko uczęszcza, albo choroby niani (jeśli zawarto z nią umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem;

– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki;

– pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

● chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (w przypadku niepełnosprawności dziecka w pewnych sytuacjach do ukończenia przez dziecko lat 18, nawet gdy dziecko nie jest chore);

● innym chorym członkiem rodziny.

Za „innych członków rodziny” uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje maksymalnie przez określoną liczbę dni w roku kalendarzowym. W przypadku dzieci do lat 14 okres ten wynosi maksymalnie 60, zaś w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do lat 18 – maksymalnie 30 dni. Jeszcze krócej można pobierać zasiłek za dni opieki nad chorym „innym członkiem rodziny”, a więc tak jak w opisywanym przypadku – np. ojcem i matką. Limit wynosi bowiem zaledwie 14 dni. Co ważne, ww. limity stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2022 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR