W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane projekty dwóch rozporządzeń ministra finansów, jeden dotyczy zryczałtowanego CIT, drugi – zryczałtowanego PIT. Ich celem jest zastąpienie obowiązujących jeszcze rozporządzeń z 31 grudnia 2018 r., które dotyczyły wyłączenia lub ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay and refund (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2275 i 2314). Nowe akty wykonawcze będą uwzględniać przede wszystkim zmiany ustawowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mechanizm pay and refund (MPR) dotyczy wypłat na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego. Polega on na tym, że polski płatnik musi pobrać przy takiej wypłacie podatek u źródła w ustawowej wysokości (20 proc. lub 19 proc.), jeżeli w danym roku zostanie przekroczony próg 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podmiotu powiązanego. Dopiero potem można ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku – do wysokości wynikającej z zastosowania zwolnienia podatkowego lub niższej stawki, zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu opodatkowania.

Mechanizm ten miał wejść w życie od 2019 r., ale przez trzy lata jego obowiązywanie było odraczane. Ostatecznie zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym 31 grudnia 2021 r. straciły moc dotychczasowe wyłączenia i ograniczenia, o których mowa była w rozporządzeniach z 2018 r. W nowych już ich nie będzie.

Poza tym w ostatecznej wersji MPR różni się nieco względem pierwotnie planowanego. Obecnie dotyczy wyłącznie należności z tytułu tzw. dochodów pasywnych, czyli wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt. 1–5a ustawy o PIT. Nie obejmuje wypłat za usługi niematerialne (np. doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe). W związku z tym od 1 stycznia 2022 r. przestały obowiązywać wyłączenia, o których mowa w rozporządzeniu z 2018 r., a które dotyczą odpowiednio należności z art. 21 ust. 1 pkt 2a, 3 i 4 ustawy o CIT oraz z art. 29 ust. 1 pkt 3–5 ustawy o PIT.

Zachowane zostaną natomiast wyłączenia z MPR w odniesieniu do wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez: Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ma to zachęcać inwestorów do lokowania pieniędzy w obligacjach skarbowych lub obligacjach BGK. Ryzyko nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych z tymi podmiotami jest niskie – argumentuje Ministerstwo Finansów.

Ponadto o rok zostanie przedłużone obowiązywanie wyłączenia dla wypłat należności za pośrednictwem tzw. płatnika technicznego (tj. w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4d i 10 ustawy o PIT). Wyłączenie to miało obowiązywać do 31 grudnia br., ale zostanie przedłużone do końca 2023 r.

Zostaną też zachowane warunki wyłączenia stosowania MPR w stosunku do należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego. Oznacza to, że między państwem rezydencji podatnika a Polską musi obowiązywać umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Musi także istnieć podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych między tymi państwami.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 grudnia 2022 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR