W celu zdywersyfikowania prowadzonej przez siebie działalności wielu przedsiębiorców decyduje się na utworzenie kilku spółek. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie przynosi oczekiwane efekty. Jakie wówczas można podjąć działania dla poprawy sytuacji? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – rozwiązaniem pozwalającym na wzmocnienie pozycji na rynku lub obniżenie kosztów jest połączenie spółek. Może się ono odbyć na dwa sposoby: przeniesienie majątku jednej spółki (albo kilku) na drugą (tzw. połączenie przez przejęcie) bądź zawiązanie przez dwie lub kilka spółek – jednej nowej. Można łączyć ze sobą spółki kapitałowe, osobowe lub kapitałowe z osobowymi. Warto pamiętać, że spółki osobowe mogą się łączyć ze sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. W przypadku łączenia się spółek osobowych z kapitałowymi spółką przejmującą lub nowo zawiązaną może być wyłącznie spółka kapitałowa.

Jeżeli następuje połączenie przez przejęcie, to dochodzi do przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W zamian spółka przejmująca przyznaje udziały lub akcje wspólnikom spółki przejmowanej. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki wiąże się z kolei z przejściem na nią majątków łączących się spółek w zamian za jej udziały lub akcje. Proces łączenia składa się z następujących faz: menedżerskiej (na tym etapie m.in. jest przygotowywany plan połączenia, badanie przez biegłego, ogłoszenia), właścicielskiej (podjęcie przez wspólników decyzji o połączeniu) i rejestracyjnej (zgłoszenie połączenia do rejestru przedsiębiorców). Każda z tych faz wymaga podjęcia wielu działań przez zarządy bądź wspólników zarządzających łączących się spółek.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 grudnia 2022 r., autor: Agata Okorowska, oprac.: GR