Pfron i samorządy zachęcą do zatrudniania…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 8, 2007

Przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe informacje dotyczące korzyści, jakie przynosi zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musi informować o formie i kwocie publicznej pomocy przekazywanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne – wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PFRON (Dz.U. nr
71, poz. 478). Nowe przepisy obowiązują od 5 maja.

Zgodnie z nimi fundusz oraz władze samorządowe muszą informować opinię publiczną o wysokości i rodzaju pomocy, jaką z ich środków mogą uzyskać niepełnosprawni, podmioty działające na ich rzecz oraz pracodawcy zatrudniający takie osoby. Informacje, o których mowa, będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibach jednostek samorządowych i na stronach internetowych, a także w inny sposób umożliwiający dostęp do tych informacji osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym podmiotom. W opinii resortu pracy rozwiązanie takie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstw i rynek pracy chronionej. Oprócz obowiązku informowania o korzyściach wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych, przepisy określają też zasady umarzania zobowiązań wobec PFRON.

Należności mogą być umorzone m.in. w przypadku, gdy dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych i nie pozostawił żadnego majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z jej tytułu nie przechodzi na osoby trzecie.

Rozporządzenie reguluje również zasady prowadzenia przez Fundusz ewidencji publicznej pomocy udzielonej niepełnosprawnym i pracodawcom zatrudniającym takie osoby.

Więcej Gazeta Prawna.