Moja działalność gospodarcza jest obecnie zawieszona. Mam zamiar przekazać do majątku firmy samochód, co zwiększy VAT. Działalność wznowię z rozpoczęciem sezonu, tj. od maja. Czy w tej sytuacji przychód z VAT ma wpływ na wysokość składki zdrowotnej? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 4a i 4b ‒ od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie.

W opisywanym przypadku znaczenie mają także przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c u.ś.o.z. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej. Trzeba zwrócić przy tym uwagę na art. 81 ust. 2zd u.ś.o.z., z którego wynika, że ilekroć w przepisach poprzedzających (tj. art. 81 ust. 2 i 2b‒2zc) jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Warto odwołać się także do stanowiska ZUS zawartego w piśmie ZUS z 31 marca 2023 r. (znak DI/100000/43/290/2023). Wskazano w nim, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie zaznaczono, że wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zakończenia, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej. W konsekwencji, zdaniem ZUS, osoba, która uzyskuje przychody lub ponosi koszty w okresie zawieszenia wykonywania działalności, nie uwzględnia ich w przychodach i kosztach dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obowiązku opłacenia składki na to ubezpieczenie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 kwietnia 2023 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR