Urząd szybciej wycofa przyznaną ulgę

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

mar 25, 2024

Od 25 marca br. zmieniają się przepisy o odraczaniu terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowych, lub rozkładaniu ich na raty. Decyzja o takiej uldze wygaśnie szybciej niż dotychczas, w sytuacji gdy podatnik nie dotrzyma warunków zobowiązania, którego się podjął – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Chodzi o uzgodnione z urzędem skarbowym:

  • odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,
  • rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej.
  • odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Zmiany są trzy. Pierwsza jest porządkowa. Uchylony zostaje dotychczasowy art. 259 ordynacji, a jego treść w nieco zmienionym brzmieniu zostaje przeniesiona do nowego art. 67da ordynacji, czyli do rozdziału dotyczącego właśnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (rozdział 7a w dziale III ordynacji).

Po drugie, decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie wygasać w razie niedotrzymania terminu płatności jakichkolwiek trzech rat, a nie – jak dotychczas – trzech kolejnych rat. Oczywiście, wygaśnięcie decyzji będzie dotyczyć wszystkich niezapłaconych rat (tak samo, jak do tej pory).

Po trzecie, przepisy o wygaśnięciu decyzji „ulgowej” będą dotyczyć także odroczonych lub rozłożonych na raty:

  • należności płatników lub inkasentów,
  • odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich – to nowość.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 marca 2024 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR