Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmiany przepisów, która pozwalałaby używać karty parkingowej bez obecności osoby, dla której została wydana, ale rozważa wprowadzenie ułatwień we wnioskowaniu o jej uzyskanie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację nr 1825 złożoną przez Annę Dąbrowską-Banaszek z PiS w sprawie posiadania dokumentu pozwalającego na parkowanie samochodu na kopertach. Zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej, które nie skończyła 16 lat, oraz osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli mają one znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (dodatkowo w przypadku osób z umiarkowaną niepełnosprawnością uprawniają do niej tylko wybrane, wymienione w przepisach schorzenia). Co do zasady dokument jest wydawany na czas ważności orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, ale na nie dłużej niż pięć lat. Ponadto z karty parkingowej mogą korzystać kierowcy, którzy przewożą osobę będącą jej posiadaczem oraz przedstawiciele ustawowi i opiekunowie.

Tymczasem do posłanki zgłaszają się osoby, które wskazują, że karta parkingowa powinna być wydawana automatycznie już w momencie wnioskowania o orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu i bez ograniczenia czasowego. Dodatkowo postulują one dopuszczenie do używania karty bez obecności osoby niepełnosprawnej w samochodzie w związku z koniecznością wykonania jakichś czynności w ramach sprawowanej nad nią opieki, np. w celu wykupienia leków czy odbioru sprzętu. Dlatego Anna Dąbrowska-Banaszek postanowiła zapytać MRPiPS, czy planuje zmienić przepisy w zakresie wskazywanym przez opiekunów osób niepełnosprawnych.

Udzielający jej odpowiedzi Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wyjaśnia, że karty parkingowe były wydawane bezterminowo przed nowelizacją przepisów, która miała miejsce w 2013 r. Została ona przeprowadzona po to, aby je uszczelnić i zapobiegać nadużyciom w używaniu karty przez osoby do niej nieuprawnione. Z tego powodu nie jest więc możliwy powrót do obowiązujących wcześniej przepisów. Resort nie zamierza też pozwalać na użytkowanie karty przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, gdy nie ma jej w samochodzie, bo nie byłaby możliwa kontrola tego, do jakich celów jest wykorzystywana karta.

Dodatkowo Łukasz Krasoń zwraca uwagę, że wyprodukowanie i wydanie karty parkingowej niesie za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa oraz powoduje zaangażowanie pracownika powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w realizację takiego zadania. W związku z tym nie wydaje się zasadne wydawanie karty parkingowej z urzędu (razem z orzeczeniem) osobom, które nie mają potrzeby korzystania z tego dokumentu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 kwietnia 2024 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR