Z refakturowaniem kosztów boryka się wciąż wielu podatników

Rzeczpospolita (2011-10-19), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

paź 19, 2011

Od 2 sierpnia 2011 r. zwolniona z podatku jest odsprzedaż mediów przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Nie rozwiązuje to jednak problemu przerzucania kosztów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Rozporządzenie ministra finansów dotyczące wspólnot z 20 września 2011 r. zwalnia z VAT odsprzedaż przez wspólnotę mieszkaniową towarów i usług, związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych, na rzecz właścicieli oraz najemców lokali mieszkalnych, których właściciele należą do wspólnoty.

Rozporządzenie nie reguluje kwestii refakturowania. Problem polega na tym, że nie wiadomo, z jaką stawką VAT należy refakturować usługi. Wśród organów podatkowych dominuje pogląd, że refakturowanie kosztów mediów powinno być opodatkowane stawką właściwą dla usługi najmu. Przykładem jest Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 września 2011 r. Stwierdziła ona, że gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, wydatki za media stanowiące element świadczenia należnego z tytułu umowy najmu lokalu składają się wraz z czynszem na obrót, w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczenia usług najmu. To oznacza, że są opodatkowane stawką właściwą dla najmu, są one trwale z nim związane.

W wyroku z 31 maja 2011 NSA przyznał rację organom podatkowym, że usługę najmu i dostawę mediów można uznać za jedno świadczenie i do całości zastosować stawkę VAT właściwą dla świadczenia zasadniczego. Ale przyznał też swobodę decydowania samym stronom umowy. NSA dając stronom możliwość wyboru w cytowanym wyroku stwierdził -„Opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę, tj. za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu (…), chyba że z umowy najmu wynika jednoznacznie, że opłaty te na podstawie art. 30 ust. 3 tej ustawy są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu”.

Natomiast w wyroku z 25 stycznia 2010 NSA orzekł, że koszt ubezpieczenia lokalu nie może być przedmiotem refakturowania, ponieważ jest elementem cenotwórczym usługi najmu. „Jest oczywistym, że zastrzeżenia umowne dotyczące zwrotu kosztów ubezpieczenia stanowią sposób ustalenia wysokości czynszu. Opłata ta stanowi część składową czynszu, pozostając w związku ze świadczoną usługą najmu, jest więc obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT” – stwierdził sąd.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 października 2011 r.