Zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego dopiero po nadaniu mu PESEL

Rzeczpospolita (2011-11-25), autor: Justyna Zdrojewska , oprac.: GR

lis 25, 2011

Rodzic, który pracuje i został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musi zgłosić do tego ubezpieczenia swoje dzieci (art. 67 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.; dalej ustawa zdrowotna).

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rodzice powinni ustalić między sobą, które z nich poinformuje pracodawcę o konieczności dokonania zgłoszenia do ZUS, ponieważ może to zrobić tylko jedno z nich.

Zakład pracy matki bądź ojca dziecka, jako płatnik składek, po otrzymaniu potrzebnych informacji ma obowiązek niezwłocznie sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko pracownika na formularzu ZCNA. W dokumencie tym firma musi podać numer PESEL dziecka.
Płatnik, który nie sporządzi zgłoszenia dziecka do ubezpieczeń, mimo otrzymania niezbędnych danych, naraża się na ukaranie grzywną do 5000 zł.

Identyfikator z ewidencji ludności jest konieczny do sporządzenia zgłoszenia do ZUS. Do czasu jego nadania nie uda się więc skutecznie zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
Rodzic powinien otrzymać ten numer z urzędu stanu cywilnego w ciągu 30 dni od zgłoszenia narodzin potomka. Jeśli go nie dostał a musi iść z dzieckiem do lekarza, nie powinien się obawiać. Zgodnie bowiem z art. 50 ust 9 ustawy zdrowotnej dziecko do ukończenia szóstego miesiąca życia nie musi mieć dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacji konieczności skorzystania z jej usług.

Tym samym nie musi być zgłoszone do ubezpieczeń.
Rodzice mają więc aż pół roku od narodzin potomka na wywiązanie się ze swej powinności i zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 listopada 2011 r.