Jak wypełniać formularz Wn-D za styczeń 2012 r.

Rzeczpospolita (2012-02-13), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lut 13, 2012

Czy wysyłając do PFRON do 20 lutego br. wniosek Wn-D za styczeń 2012 r. o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, pracodawcy składają oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej za 2012 r. Czy powinni poinformować, że nie otrzymali takiego wsparcia? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z komunikatu PFRON z 2 lutego 2012 r. o składaniu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za styczeń 2012 r. wynika, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wypłacane pracodawcom, stanowi pomoc publiczną. Do niej stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/08 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 traktatu. W myśl art 6 ust 1 lit i) tego rozporządzenia wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie niepełnosprawnych jest zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymaga notyfikacji, gdy jego wartość nie przekracza równowartości 10 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.

Ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy niepełnosprawnych pracowników za 2012 r.) przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych (WnD) za styczeń 2012 r. powinien złożyć informację o tym, że nie otrzymał pomocy publicznej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lutego 2012 r.