Czy możliwe jest zawieszenie prawa do nagrody

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-17), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

lut 17, 2012

W lutym 2012 r. pracownik spółki akcyjnej miał nabyć prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 35 lat pracy. Nagroda tego typu przewidziana była w zakładowym układzie zbiorowym pracy.
Pracodawca odmówił wypłaty nagrody, twierdząc, że w drodze porozumienia ze związkiem zawodowym działającym w spółce z uwagi na kryzys gospodarczy zawieszono na okres roku niektóre uprawnienia pracownicze, w tym prawo do nagród jubileuszowych. Czy takie porozumienie mogło być zawarte bez wyraźnej zgody uprawnionego pracownika? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada ekspert współpracujący z „DGP”. Obowiązywanie niektórych zakładowych przepisów prawa pracy, w tym układów zbiorowych, może być zawieszone. W opisanym przypadku zawieszenie układu zbiorowego skutkowało tym, że pracownik nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej. Podobny stan faktyczny był kanwą rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zawartego w uchwale z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08, OSNP 2008/21-22/308). SN w orzeczeniu tym potwierdził prawo pracodawcy do odmowy wypłaty nagrody jubileuszowej, stwierdzając, że nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu, chyba że co innego wynika, z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.

Zgoda na zawieszenie układu zbiorowego wyrażona oddzielnie przez każdego z pracowników nie jest wymagana nawet w odniesieniu do tych pracowników, którzy mają stracić określone świadczenia. Jest tak, ponieważ pracownicy nie są stroną układu zbiorowego. Porozumienie dotyczące zawieszenia zakładowego układu zbiorowego zawierają strony tego układu. Jeżeli u danego pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
Podstawą do zawarcia porozumienia jest wyłącznie zła sytuacja finansowa pracodawcy, dlatego w sytuacji opisanej w pytaniu warunek ten został spełniony.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 lutego 2012 r.