Jak ewidencjonować maszynę kupioną w leasingu

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-21), autor: AP , oprac.: GR

lut 21, 2012

Spółka wzięła kolejną maszynę w leasing finansowy. Na fakturze wyszczególniona jest wartość maszyny, odsetki i wkład własny. Jak to zaksięgować? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Mamy tu do czynienia z sytuacją doliczenia na fakturze przyszłych kosztów odsetek dla potrzeb ustalenia zobowiązania z tytułu VAT. Stosownie do postanowień ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów i dlatego firma leasingowa wystawiła fakturę na całość przyszłych opłat wnoszonych przez korzystającego, w tym także na wartość przyszłych odsetek. Z ekonomicznego punktu widzenia (który obowiązuje w rachunkowości) zobowiązania powinny być jednak wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień zawarcia leasingu zobowiązanie takie jest równe wartości środka trwałego pomniejszonej o wysokość wkładu własnego i nie obejmuje przyszłych odsetek.
Oznacza to, że wykazane na fakturze odsetki nie są jeszcze zobowiązaniem leasingobiorcy i nie powinny być ujmowane w ewidencji bilansowej. Leasingobiorca może je natomiast zaksięgować dla celów kontrolnych w ewidencji pozabilansowej.

Prawidłowe ujęcie faktury powinno być następujące: wartość środka trwałego po stronie Wn na koncie 010 – środki trwałe, zobowiązanie wobec leasingodawcy strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki (lub inne dedykowane dla celów leasingu finansowego).

Wniesienie wkładu własnego: strona Wn konta 240 – Inne rozrachunki, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy. Kwota VAT: strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego oraz strona Ma na konta 201 – Zobowiązania bieżące wobec leasingodawcy (przy założeniu obowiązku zapłaty całości VAT w okresie bieżącym).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lutego 2012 r.