Rodzina zmarłego dostanie mniej o zajętą kwotę

Rzeczpospolita (2012-03-02), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

mar 2, 2012

Z praw majątkowych realizowanych na rzecz członków rodziny zmarłego należy dokonywać obowiązkowych potrąceń na ogólnych zasadach – czytamy w Rzeczpospolitej.

W dniu śmierci pracownika stosunek pracy wygasa (art. 631 k.p.). Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, jakich szef nie zdążył mu wypłacić, stają się prawami majątkowymi przechodzącymi po równo na jego małżonka oraz inne osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej w rozumieniu ustawy emerytalnej. Pracodawca sam ustala i weryfikuje uprawnienia oraz jak najszybciej realizuje prawa majątkowe, nie czekając na decyzję ZUS przyznającą rentę rodzinną czy stwierdzenie nabycia spadku i jego podział. W razie braku małżonka i innych członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej prawa majątkowe wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu.

Wypłacane członkom rodziny wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy stanowią przychód z praw majątkowych. Dotyczy to również świadczeń chorobowych. Należy do nich stosować 18-procentową zaliczkę na podatek, ale bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów i miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę, tj. 46,33 zł.

Z praw majątkowych dokonujemy obowiązkowych potrąceń na ogólnych zasadach. Należy je ustalać od kwoty łącznych praw majątkowych przed ich podziałem między osoby uprawnione, pomniejszając o sumę zaliczek obliczonych oddzielnie od każdej części praw majątkowych przypadających na jednego uprawnionego.

Praw majątkowych ze stosunku pracy należnych rodzinie nie stanowi jednak pożyczka mieszkaniowa z zfśs, jakiej zakład udzielił pracownikowi przed jego śmiercią, ponieważ jest obowiązkiem majątkowym zatrudnionego. Nie stosujemy do niej odpowiednio art. 631 k.p. i nie wolno nam jej potrącić z należności uiszczanych najbliższym podwładnego w tym trybie. Taka pożyczka wchodzi do spadku po zmarłym i pracodawca odzyska z niej cokolwiek, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku, Jeśli pożyczkę udzieloną pracownikowi ze środków zfśs zakład umorzy po jego śmierci, a regulamin funduszu socjalnego i umowa pożyczki nie przewidują wyraźnie obowiązku spłaty pożyczki przez spadkobierców, to nie uzyskują oni przychodu podatkowego z chwilą umorzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lutego 2012 r.