Od zwróconych udziałów czasem trzeba pobrać podatek…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

maj 17, 2007

Od zwróconych udziałów czasem trzeba pobrać podatek

Spółdzielnia nie potrąca podatku od zwróconych byłym członkom udziałów, jeśli wypłaca je w takie] wysokości, w jakiej były wniesione. Opodatkowana jest ewentualna nadwyżka.

Przychody uzyskane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni są zwolnione na podstawie art. 21 ust i piet 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zwolnienie obowiązuje do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów. Obejmuje kwoty udziałów wpłacanych przez członków spółdzielni z ich dochodów w związku z wstąpieniem do spółdzielni, a także pochodzące z kwot potrącanych z wynagrodzeń netto, po ściągnięciu zaliczki na podatek dochodowy albo w formie wpłat gotówkowych (wpłaconych do kasy spółdzielni).

Decyduje wartość nominalna

Przepis ten zapobiega więc podwójnemu opodatkowaniu, bo przecież udziały czy wkłady finansowane były dochodami, od których spółdzielca zapłacił już podatek. W piśmie Ministerstwa Finansów z 7 lipca 1997 r. (PO 5/ JZ-4784/01175/97) zaznaczono, że te części zwracanych udziałów nie są opodatkowane w wysokości nominalnej z dnia wniesienia. Tak więc udziałów i wkładów dla celów rozliczeń z fiskusem nie waloryzuje się. Decyduje ich wartość nominalna.

Wyjątek dotyczy waloryzacji przeprowadzonej na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (DzU nr 83, poz. 373 ze zm.). W art. 4 ust 4 tej ustawy wyraźnie zapisano, że wolny od podatku jest nominalny wzrost wartości udziałów członkowskich w wyniku waloryzacji, a więc z dnia dokonania przez spółdzielnie waloryzacji.

Zwiększenia udziałów opodatkowane ryczałtowo

Wszelkie zwiększenia, oprocentowania z nadwyżki bilansowej, waloryzacje wartości nominalnej

(prócz waloryzacji opierającej się na wskazanej wyżej ustawie) są opodatkowane. Jednak podatek nie jest pobierany w momencie zwrotu, ale wcześniej. Zwiększenia wartości udziału są dla spółdzielcy dochodem z kapitałów pieniężnych. Płacimy od nich zryczałtowany podatek według stawki 19 proc. Nie ustala się więc kosztów ich uzyskania. Podatek ten obciąża zwłaszcza wpłaty na udziały członkowskie pochodzące z nadwyżki bilansowej (dochodu) spółdzielni. Spółdzielnia jako płatnik obowiązana jest pobrać daninę w momencie dopłaty. Podatek obciążający spółdzielcę pobiera w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółdzielni uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego.

Konsekwentnie, w momencie zwrotu ta część udziału (wkładu) jest już wolna od podatku. Inaczej nastąpiłoby podwójne opodatkowanie.

Więcej Rzeczpospolita.