Jak zaksięgować przychód na przełomie roku?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-20), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 20, 2012

W bieżącym roku nasz spółka wystawiła fakturę za usługę wykonaną w grudniu 2011 r. Którego okresu sprawozdawczego dotyczy przychód? – pyta czytelnik Dziennika Gazet Prawnej.

W księgach rachunkowych zarówno koszt, jak i przychód ujmowane są w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym przychód z wykonanej usługi musi ona zaliczyć do rozliczeń za 2011 rok. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące (lanego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty. Jednocześnie dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Ujęcie w księgach rachunkowych może przebiegać w następujący sposób: w 2011 roku przychód w wartości netto: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 700 – Sprzedaż usług, natomiast w 2012 roku podatek od towarów i usług: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 224 – Rozliczenie VAT należnego.

Operację w księgach rachunkowych można zaksięgować w 2011 roku w wartości brutto: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 700 – Sprzedaż usług (wartość netto), strona Ma konto 224-2 – VAT należny do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym (wartość podatku). Z kolei w 2012 roku należy dokonać przeksięgowania: strona Wn konta 224-2 VAT należny do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym, strona Ma konta 224 – Rozliczenie VAT należnego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 marca 2012 r.