Nowy rok, nowa składka

Rzeczpospolita (2012-05-08), autor: Anna Abramowska , oprac.: GR

maj 8, 2012

W maju trzeba opłacić pierwszą składkę na ubezpieczenie wypadkowe naliczoną według nowej stopy procentowej. Przypominamy, jak ustalić jej wysokość, by nie popełnić błędu – informuje Rzeczpospolita.

Od 1 kwietnia br. zaczął się nowy rok składkowy dotyczący składki wypadkowej. Płatnicy muszą sprawdzić, w jakiej wysokości zobowiązani są ją zapłacić w maju, uiszczając kwietniowe składki. Ustalona stopa procentowa tej składki będzie ich obowiązywać do końca tego roku składkowego, czyli do 31 marca 2013 r.
O tym, według jakiej stopy procentowej ma naliczać tę składkę konkretny płatnik, decyduje to, w której grupie działalności się znajduje. Mali płatnicy zatrudniający mniej niż 10 ubezpieczonych będą płacić nieco wyższą niż dotychczas, zryczałtowaną stawkę. Niektórym płatnikom wysokość zobowiązania określi ZUS, inni zaś będą musieli je ustalić samodzielnie.

Płatnik, który sam musi określić, jaka obowiązuje go stopa procentowa składki wypadkowej, powinien zacząć od ustalenia, do której grupy ryzyka jest przyporządkowana działalność, którą wykonuje. Na szczęście nie zmienią się grupy działalności. Nadal jest ich 64 i ciągle trzeba używać kodu PKD 2007 określonego w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD. Zmieniło się natomiast przyporządkowanie danej grupy działalności do odpowiedniej kategorii ryzyka i co najważniejsze zmodyfikowane zostały stopy procentowe składki.

Aby nie popełnić błędu i nie zapłacić zaniżonej czy zawyżonej składki, w pierwszej kolejności trzeba ustalić liczbę ubezpieczonych, od których należna jest opłata. Wytyczne, jak to zrobić, znajdziemy w art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej.

Nowo powstała firma, która rozpoczęła działalność na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy roku kalendarzowego, ustalając liczbę ubezpieczonych, powinna brać pod uwagę tylko te miesiące, w których była zobowiązana do opłacania składki wypadkowej za choćby jednego ubezpieczonego. Jeśli działała w pierwszym kwartale tylko przez wspólników, to nie miała przymiotu płatnika.

Płatnik, który na podstawie liczby ubezpieczonych ustali, że sam musi wyliczyć obowiązującą go do końca marca 2013 r. stopę procentową składki wypadkowej, musi ustalić, do której kategorii ryzyka przypisany został przeważający rodzaj wykonywanej przez niego działalności.

Aby ustalić grupę działalności i rodzaj działalności, należy uwzględniać tzw. kwalifikację PKD 2007. A dokonujemy tego w następujący sposób: na podstawie „Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON” trzeba ustalić rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007, do której został zaklasyfikowany płatnik, a oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym na podstawie dwóch pierwszych cyfr tego kodu trzeba określić, do jakiego działu został zaklasyfikowany płatnik składek zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r.

Mając ustaloną grupę działalności gospodarczej na podstawie PKD 2007 płatnik sprawdza, w jakiej grupie on się znalazł i jaka dla tej kategorii została przypisana stopa procentowa składki wypadkowej. Stopy procentowe określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 kwietnia 2012 r.