Prezenty z okazji Dnia Dziecka firma powinna rozliczyć w księgach

Dziennik Gazeta Prawna (2012-05-30), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 30, 2012

Prezenty okazji Dnia Dziecka mogą być sfinansowane z zfśs lub ze środków obrotowych. Jednak w pierwszym przypadku świadczenie powinno być uzależnione, zgodnie z przepisami ustawy 4 marca 1994 r. o zfśs od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. W drugim przypadku nie ma takiego ograniczenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kwestię opodatkowania prezentów z zakładowego funduszu reguluje art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem od podatku dochodowego wolna jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi Oznacza to, że prezenty na Dzień Dziecka pracownika będą wolne od PIT, gdy wysokość świadczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł.

W takim przypadku nie odprowadza się również składek ZUS. Wynika to z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Z kolei w przypadku prezentów dla dzieci pracowników zakupionych ze środków obrotowych pracodawca musi zaewidencjonować zarówno podatek dochodowy, jak i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.

Ewidencja zakupu i wydania paczek zależy też od VAT. Zakupy sfinansowane ze środków ZFŚS nie dotyczą prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, dlatego też przy wydaniu upominków na rzecz dzieci pracowników nie trzeba naliczać VAT. Równocześnie podatnik nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paczek. Tak samo będzie w przypadku środków obrotowych, jeżeli podatnik kupił towary i usługi z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania.

Jeżeli jednak przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów, to czynność nieodpłatnego przekazania towarów dzieciom podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Wówczas podatnik musi wystawić fakturę wewnętrzną i wykazać VAT należny.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 maja 2012 r.