Przepisy ustawy o PIT przewidują ogólną zasadę, że osoba sprzedająca nieruchomość jest zwolniona z podatku po pięciu latach od jej nabycia. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stała się właścicielem nieruchomości – czytamy w Rzeczpospolitej.

Daniny można uniknąć, nawet jeśli nie upłynęło jeszcze pięć lat, stosując inne przewidziane w przepisach preferencje. Dla nieruchomości kupionych lub otrzymanych w spadku lub darowiźnie między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. była to ulga meldunkowa. Uwalniała od daniny osoby, które były zameldowane w zbywanej nieruchomości na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 – 2008 prawo do zwolnienia z podatku jest uzależnione od spełnienia łącznie dwóch warunków:

– zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia,

– terminowego złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Przepisy dotyczące tej preferencji budziły jednak wiele wątpliwości, gdy miały być zastosowane do sprzedaży nieruchomości składających się z budynku i gruntu lub z budynku z udziałem w gruncie. Organy podatkowe uznawały dotychczas, że sprzedający nieruchomość musi wydzielić z ogólnej ceny wartość gruntu lub udziału w gruncie i od tej kwoty zapłacić podatek, nawet gdy zysk ze sprzedaży związanego z nim budynku jest zwolniony z daniny na podstawie ulgi meldunkowej. W praktyce oznacza to spory problem, gdyż w cenie za nieruchomość nie wyodrębnia się zwykle wartości ziemi.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął tę kwestię na korzyść podatników w uchwale z 2 kwietnia 2012 r.(IIFPS3/n)-NSA opowiedział się za szerszą, celowościową wykładnią dotyczącą stosowania tej preferencji.
Oznacza to, że ulga meldunkowa w stanie prawnym obowiązującym w latach 2007 – 2008 obejmowała nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w nim, ale również ze zbycia gruntu, na którym budynek ten został postawiony.

Sąd argumentował, że grunt i stojące na nim budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Analogicznie więc ulga meldunkowa nie może przysługiwać odrębnie dla jednej tylko części składowej nieruchomości.

Uchwała NSA daje szansę na odzyskanie nadpłaconej daniny przy rozliczaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania w ramach ulgi meldunkowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2012 r.