Które wydatki w koszty…

Rzeczpospolita , autor: Ewelina Majewska , oprac.: GR

cze 11, 2007

Wynagrodzenie żony/męża nie jest kosztem uzyskania przychodu dla zatrudniającego współmałżonka. Takim kosztem jest natomiast składka na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę. Jak potraktować inne wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem małżonka – np. koszty jego podróży służbowych

Podróże małżonka pracownika…

Jeżeli współmałżonek jest zatrudniony na umowę o pracę, nie powinno być co do tego wątpliwości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ust. 1. Natomiast w odniesieniu do pracowników przepis ten nie zakazuje ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na diety z tytułu podróży służbowych. Zatem wydatki poniesione w związku z podróżami służbowymi współmałżonka zatrudnionego na umowę o pracę, takie jak: diety, noclegi, ryczałty za noclegi, zwrot kosztów używania samochodu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – są kosztami uzyskania przychodów.

… i osoby współpracującej

Mimo że osoba współpracująca nie jest pracownikiem, urzędy w większości stoją na stanowisku, że diety z tytułu podróży służbowych takiej osoby również są kosztem uzyskania przychodów. Oczywiście tylko do wysokości nieprzekraczającej wartości określonej odpowiednim rozporządzeniem. Natomiast kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości będą faktycznie poniesione w podróży i prawidłowo udokumentowane wydatki współpracującego małżonka, dotyczące kosztów noclegu, wyżywienia, opłat za wizę itp. (tak m.in. postanowienie Urzędu Skarbowego w Sopocie z 31 maja 2006 r., PDDG/415-7/11356/06).

Gdy małżonek się szkoli

Jeżeli chodzi o wydatki na szkolenie i doszkalanie pracowników i osób współpracujących, to zastosowanie ma ogólna zasada, że trzeba udowodnić związek ponoszonych wydatków z osiąganymi przychodami. Jeżeli chodzi o dokształcanie pracowników, związek taki można łatwiej wykazać, natomiast w przypadku finansowania kursów i szkoleń osób współpracujących opinie organów skarbowych są raczej negatywne. I tak Urząd Skarbowy w Kutnie stwierdził, że kurs księgowości, w którym uczestniczy żona podatnika (osoba współpracująca), i związany z tym koszt nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż brak jest wyraźnie związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pomiędzy poniesionym wydatkiem i osiągnięciem przychodu" (postanowienie z 19 kwietnia br., 1-415/17/07).

Więcej Rzeczpospolita.