Urząd ma aż pięć lat na sprawdzenie, czy zeznanie jest poprawne…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

cze 14, 2007

Dopiero po przedawnieniu się obowiązku zapłacenia podatku za dany rok podatnik może mieć pewność, że urząd nie powróci już do jego zeznania. Chyba że wcześniej wyda prawomocną decyzją dotyczącą tego podatku

Do momentu przedawnienia urząd może zeznanie sprawdzać i przeprowadzać kontrole. Bywa, że w rezultacie zeznanie trzeba zweryfikować. Jeśli podatnik nie zgodzi się na dobrowolną korektę, to urzędnik może wszcząć postępowanie podatkowe.

Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku {art. 70 ordynacji podatkowej – dalej op). W wypadku podatku od dochodów osobistych termin płatności za dany rok upływa ostatniego dnia kwietnia roku następnego. Z tego wynika, że zeznanie za 2006 r. może być weryfikowane do końca 2012 r.

Otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku w wysokości w nim wykazanej ani nawet przeprowadzenie przez urząd skarbowy tzw. czynności sprawdzających nie daje jeszcze pewności, że zeznanie jest prawidłowe.

Zawarte w ordynacji podatkowej zasady weryfikacji zeznań i deklaracji dotyczą wszystkich podatków. Jeśli chodzi o dochody osobiste, to obowiązują bez względu na ich rodzaj (z pracy, z działalności gospodarczej, z renty i emerytury itd.), formę opodatkowania (na zasadach ogólnych, ryczałt), jeżeli tylko podatnik jest obowiązany złożyć zeznanie.

Oczywiste pomyłki i błędy

Od 2005 r. urząd skarbowy ma prawo do samodzielnego korygowania zeznań i deklaracji podatkowych w wypadku oczywistych pomyłek i błędów, a także w razie wypełnienia formularzy niezgodnie z wymaganiami. Ogranicza to sytuacje, w których podatnik jest wzywany do urzędu w celu wyeliminowania takich błędów i pomyłek. Wcześniej wszelkie korekty musiał nanosić osobiście podatnik.

Sprawa jest ważna, bo np. około 20 proc. zeznań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera błędy. Najczęściej formalne i rachunkowe. Dotyczą prostych działań arytmetycznych, zaokrąglania wartości, przeniesienia kwot z innych pozycji. Weryfikacja zeznań i deklaracji w tym zakresie zwykle jest bezsporna i nie budzi większych zastrzeżeń podatników.

Gdy różnica nie przekracza tysiąca złotych

W zależności od charakteru uchybień urząd może sam dokonać stosownych poprawek albo zwrócić się do podatnika o skorygowanie deklaracji czy zeznania oraz złożenie stosownych wyjaśnień. Obowiązany jest przy tym wskazać, dlaczego informacje zawarte w deklaracji (zeznaniu) budzą wątpliwości.

Urząd może sam skorygować zeznanie, jeśli skutki finansowe uchybień, tj. zmiana wysokości podatku, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty, nie przekraczają tysiąca złotych. Jeśli są wyższe, to musi zwrócić się o dokonanie korekty do tego, kto dokument złożył. Tak urząd powinien postąpić także wtedy, gdy liczba i rodzaj błędów nie pozwala urzędnikowi na wprowadzenie czytelnej korekty i konieczne jest złożenie deklaracji na nowym formularzu.

Więcej Rzeczpospolita.